• r1
 • r2
 • r3
 • r4
 • r5

بیانیە

مادری دیگر از خاوران درگذشت!

نیره جلالی (مادر بهکیش) از مادران خاوران کە پنج فرزند و یک دامادش در راه آزادى توسط جمهوری اسلامی اعدام شدە بودند، صبح  یکشبه ۱۳ دی ماه در تهران،درگذشت. او یکی از مادران اسطورەای خاوران بود. مادری کە بە قول خودش بیشتر عمرش را جلوی زندان برای ملاقات و یا در گورستانها در پی یافتن نشانی از مزار فرزندانش گذراند. این سرگذشت صدها مادر داغ دیدەای است کە حتی از دیدن جسد و مزار فرزندانشان محروم شدەاند. سرگذشتی کە مادران کردستان و ديگر …

بیشتر بخوانید

فعالیت ها

دیدار رسمی دو فعال زن کورد از وزارت امور خارجەی آمریکا

صنم شرکانی و رویا طلوعی بە ترتیب بە نمایندگی از سە کانتون رۆژآوا (غرب کوردستان) و حزب زنان فمینیست کوردستان با تام مالینۆسکی معاون وزیر امور خارجەی آمریکا در امور حقوق بشر دیدار کردند. در این دیدار وضعیت مشارکت سیاسی زنان کورد در جنبش کوردی و در جنگ علیه داعش  و نیز نقش زنان کورد در گذار بە دمکراسی بە بحث و گفتگو گذاشتە شد.

بیشتر بخوانید


تازەها

مصاحبەی سایت کوردانە با لیلا محمدی، سخنگوی حزب فمینیست کوردستان

 ما تلاش خواهیم کرد تا با دیگر تشکل های زنان پیشرو و فمینیست در دیگر نقاط کشور همکاری کنیم و بتوانیم همزمان کمپین های مشترکی را در آیندە سازمان دهیم. ما بر این باور هستیم   کە زنان با هر فکر و ایدئولوژی کە دارند و در چهارچوب هر سازمانی کە مبارزە می کنند مشکلات مشترک داشتە و خواستەهایشان نیزنهایتا حول یک هدف مشترک دنبال می شود. مبارزات ما ورای همەی مرزبندی هایی …

بیشتر بخوانید

عضویت

۱ ـ حزب  فمینیست کوردستان در حال حاضر تا برگزاری اولین کنگرەی خود اعضای زن می پذیرد. امکان و چگونگی عضویت مردان برابری طلب در کنگرە بە بحث و رای گذاشتە خواهد شد.  در هر صورت فقط زنان حزب را مدیریت خواهند کرد. هدف این امر پرورش و بە میدان آوردن زنان توانا در عرصەی سیاست است. ۲ ـ حزب  فمینیست کوردستان، کسانی را که اهداف و اساسنامه این حزب را پذیرفتە و…

بیشتر بخوانید

مرامنامە

ما زنان کورد در راه تاسیس حزب فمنیست کوردستان قدم می نهیم تا برای احقاق حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنان در عرصە های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز احقاق حقوق ملی ملت کورد تلاش نمائیم. ما قصد داریم کە عرصەی سیاست و مدیریت را با توانمند کردن زنان دچار تغییر و دگرگونی نماییم. عواملی کە ما را بە تاسیس چنین حزبی تشویق می کنند عبارتند از :  ۱-رویکرد ضد زن نظام حاکم و وجود قوانین …

بیشتر بخوانید

اساسنامە

“پنجاه درصد عرصەی سیاسی و رهبری آن متعلق بە زنان است”

تعریف فمینیسم از دیدگاه ما: فمینیسم بینش فکری چند بعدی و جنبشی رهایی بخش و تساوی طلب است در جهت ریشە کن کردن هر گونە تبعیض و نابرابری با تاکید بر تبعیض و نابرابریهای جنسیتی. فمنیسم خواهان بازخوانی تمام ساختارها و زیرساختهای فکری، عملی و مدیریتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی…

بیشتر بخوانید
 • اگر زنان مایل بە ایجاد تغییراتی در جوامع محل زندگی خود هستند، آن ها باید سعی کنند و مواضع قدرت را بە دست آورند. از آنجا کە این جوامع تحت سلطەی مذکرند، ورود زنان بە عرصەی سیاسی ضروری است، چون مسلما نمی توان برای شروع یا عملی کردن تغییرات لازم بە مردان امید بست. کتاب زنان، قدرت و سیاست ص۱۸۹

  "استیسی" و "پرایس" - نویسندە

 • ناسیونالیسم کوردی خود را بە تئوری های فمینیستی مجهز نکردە است. در پشت این مسئلە علل فکری و سیاسی فراوانی نهفتە است. یکی از علل بسیار اصلی آن ترسی بی معنا از مفهوم فمینیسم است.

  شهلا دباغی - نویسندە

 • هر زنی باید پول و اطاقی از آن خود داشتە باشد...

  ویرجینیا ولف

 • راه چارەی زنان فمنیست کورد و فارس و دیگر ملیت ها را تنها در گفتگو و تلاش مستمر برای درک همدیگر و نیز تلاش برای تغییر دیدگاه ها و فرهنگ فضای مردسالارانەی سیاسی حاکم بر هر دو سو می دانم. بە باور من زنان حتا می توانند مبدع رفتارهای سیاسی جدیدی باشند کە بە صلح بسیار بیشتر از جنگ و سرکوب تمایل یابد.

  رویا طلوعی

 • هر جا کە قدرت هست، زن انجا نیست!

  Helga Nowotny

 • گرفتاری فمینیسم با واقعیت های روزانه، آن را مجبور می کند (و به درستی به آن مفتخر است) که هر روز نگاهی نو به جهان داشته باشد. این نو شدن در تحلیل واقعیات نهفته است نه در مقدس دانستن مبارزەی مسلحانه یا نامقدس شمردن آن، و یا خط بطلان کشیدن به تمام زنان مسلح یا غیر مسلح. این نو شدن، نقد «زن محور» واقعیت های پیرامون ماست.

  رویا صحرایی - نویسندە

 • نباید تأثیر مسائل اتنیکی را بر فمینیسم نادیدە گرفت و با زدودن خیالی همەی مرزهای قراردادی و تفاوت های میان ملت های مختلف، زنان را خواهران جهانی همسانی دانست کە: مشکلات مشابهی دارند؛ یکسان کتک می خورند؛ یکسان کشتە می شوند؛ و یکسان تحت خشونت قرار می گیرند. واقعیت این است کە زنان ملت ها و اتنیک های مختلف علاوە بر تفاوت های فرهنگی دارای تفاوت هایی ناشی از نایکسانی توزیع قدرت سیاسی و بە تبع آن نابرابری ها و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند کە بە نوبەی خود در تشدید خشونت مردان علیه زنان و حتی زنان علیه زنان، اثری غیر قابل انکار دارد.

  رویا طلوعی

 • در اینکه وجود اسلحه در دست زن مترادف با خشونت است شکی نیست. کلا تا زمانی که اسلحه در دستها باشد جنگ و خشونت هم خواهد بود حال چه این اسلحه در دست زن باشد، چه در دست مرد، پس مشکل اصلی اسلحه و جنگ است نه اسلحه در دست زن.

  سحر دیناروند

 • "هر فردی نیاز دارد تا با سختیها روبه‌رو گردد؛ و برای كسب اعتماد به نفس، نیاز دارد خود را از سایرین برتر بداند. و مردان، در طول تاریخ، این اعتماد به نفس را از زنان كسب كرده‌‌اند. اما زنان را پست‌تر از خود می‌دانند. حال، اگر زنان با آنان مساوی شوند، می‌ترسند این اعتماد به نفس از دست برود." (اتاقی از آن خود)

  ویرجینیا ولف - نویسندەی فمینیست

 • چنانچە هرکدام از کشورهای واجد بخشی از کوردستان، حقوق کامل زن و برابری جنسیتی زن و مرد را بە مرحلەی اجرا بگذارند اما اگر مردم کورد همچنان تحت ستم بودە و از حقوق سیاسی و مدنی خود بی بهرە باشند، زن کورد آزاد نشدە است. از سوی دیگر چنانچە مردم کوردستان بە حقوق خود در هر شکلی دست یابند اما برابری جنسیتی محقق نشود، قوانین ضد زن همچنان پابرجا باشد، و زنان همچنان تحت تبعیض و خشونت قرار داشتە باشند، زن کورد آزاد نیست.

  رویا طلوعی

 • ‫"جنسیت یک «اجراء» (performance) کردن است، آن چیزی که فرد در شرایطی خاص به نمایش می‌گذارد، نه قاعده‌ای جهانشمول از «آنچه تو هستی»

  جودیت باتلر

 • از منظر نظریە «نقطەی تلاقی»، زنان کورد در مقایسە با همجنسان خود در ایران، گرفتار نظام سرکوب بهم چفت شدەای از تلاقی جنسیت، ملیت و سیاست هستند. روشن است که این مفصل بندی تبعیض آمیز، با راندە شدن کوردها از عرصه مشارکت سیاسی و محرومیت از سهم عادلانه در قدرت سیاسی، تقویت شده و بر شدتِ تبعیض و خشونت علیه زنان کورد می افزاید. اتفاقاَ در همین جاست کە زن کورد میان خود و زن فارس، تفاوت هایی می بیند، و به همین قیاس نیز در ارزیابی های فمینیستی از خشونت، به طور کامل شامل تفسیر تعمیم گرای آن «ما»یی نیست کە معمولا از آن بحث می شود.

  رویا طلوعی

 • تا زمانیکە مسئلەی زن بە مسئلەی اصلی و در هم آمیختە با مسئلەی ملی تبدیل نشدە و احزاب در این راستا برنامەریزی نکنند، و تا زمانی کە هنجارهای اجتماعی و سیاسی مورد انتقاد قرار نگیرد و قدرت فکری و سیاسی بە نحو متفاوتی پایەریزی نشود، صحبت از حقوق زنان و تلاش برای دفاع از این حقوق در حد نوشتەهای روی کاغذ باقی خواهد ماند.

  شهلا دباغی - نویسندە

 • فمینیسم کوردی در ایران مفهومی است که از بطن شرایط و مناسبات نوین اجتماعی فراروییده و البته نیازمند پردازش جدی است. بروز و ظهور «عملی» فمینیسم کوردی نخستین بار توسط فعالان کورد حقوق زنان از درون جامعەی شهری کوردستان در دهەی هشتاد شمسی سر برآورد.

  رویا طلوعی

 • اگر زنان مایل بە ایجاد تغییراتی در جوامع محل زندگی خود هستند، آن ها باید سعی کنند و مواضع قدرت را بە دست آورند. از آنجا کە این جوامع تحت سلطەی مذکرند، ورود زنان بە عرصەی سیاسی ضروری است، چون مسلما نمی توان برای شروع یا عملی کردن تغییرات لازم بە مردان امید بست. کتاب زنان، قدرت و سیاست ص۱۸۹

  "استیسی" و "پرایس" - نویسندە

 • ناسیونالیسم کوردی خود را بە تئوری های فمینیستی مجهز نکردە است. در پشت این مسئلە علل فکری و سیاسی فراوانی نهفتە است. یکی از علل بسیار اصلی آن ترسی بی معنا از مفهوم فمینیسم است.

  شهلا دباغی - نویسندە

 • هر زنی باید پول و اطاقی از آن خود داشتە باشد...

  ویرجینیا ولف

 • راه چارەی زنان فمنیست کورد و فارس و دیگر ملیت ها را تنها در گفتگو و تلاش مستمر برای درک همدیگر و نیز تلاش برای تغییر دیدگاه ها و فرهنگ فضای مردسالارانەی سیاسی حاکم بر هر دو سو می دانم. بە باور من زنان حتا می توانند مبدع رفتارهای سیاسی جدیدی باشند کە بە صلح بسیار بیشتر از جنگ و سرکوب تمایل یابد.

  رویا طلوعی

 • هر جا کە قدرت هست، زن انجا نیست!

  Helga Nowotny

 • گرفتاری فمینیسم با واقعیت های روزانه، آن را مجبور می کند (و به درستی به آن مفتخر است) که هر روز نگاهی نو به جهان داشته باشد. این نو شدن در تحلیل واقعیات نهفته است نه در مقدس دانستن مبارزەی مسلحانه یا نامقدس شمردن آن، و یا خط بطلان کشیدن به تمام زنان مسلح یا غیر مسلح. این نو شدن، نقد «زن محور» واقعیت های پیرامون ماست.

  رویا صحرایی - نویسندە

 • نباید تأثیر مسائل اتنیکی را بر فمینیسم نادیدە گرفت و با زدودن خیالی همەی مرزهای قراردادی و تفاوت های میان ملت های مختلف، زنان را خواهران جهانی همسانی دانست کە: مشکلات مشابهی دارند؛ یکسان کتک می خورند؛ یکسان کشتە می شوند؛ و یکسان تحت خشونت قرار می گیرند. واقعیت این است کە زنان ملت ها و اتنیک های مختلف علاوە بر تفاوت های فرهنگی دارای تفاوت هایی ناشی از نایکسانی توزیع قدرت سیاسی و بە تبع آن نابرابری ها و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند کە بە نوبەی خود در تشدید خشونت مردان علیه زنان و حتی زنان علیه زنان، اثری غیر قابل انکار دارد.

  رویا طلوعی

 • در اینکه وجود اسلحه در دست زن مترادف با خشونت است شکی نیست. کلا تا زمانی که اسلحه در دستها باشد جنگ و خشونت هم خواهد بود حال چه این اسلحه در دست زن باشد، چه در دست مرد، پس مشکل اصلی اسلحه و جنگ است نه اسلحه در دست زن.

  سحر دیناروند

 • "هر فردی نیاز دارد تا با سختیها روبه‌رو گردد؛ و برای كسب اعتماد به نفس، نیاز دارد خود را از سایرین برتر بداند. و مردان، در طول تاریخ، این اعتماد به نفس را از زنان كسب كرده‌‌اند. اما زنان را پست‌تر از خود می‌دانند. حال، اگر زنان با آنان مساوی شوند، می‌ترسند این اعتماد به نفس از دست برود." (اتاقی از آن خود)

  ویرجینیا ولف - نویسندەی فمینیست

 • چنانچە هرکدام از کشورهای واجد بخشی از کوردستان، حقوق کامل زن و برابری جنسیتی زن و مرد را بە مرحلەی اجرا بگذارند اما اگر مردم کورد همچنان تحت ستم بودە و از حقوق سیاسی و مدنی خود بی بهرە باشند، زن کورد آزاد نشدە است. از سوی دیگر چنانچە مردم کوردستان بە حقوق خود در هر شکلی دست یابند اما برابری جنسیتی محقق نشود، قوانین ضد زن همچنان پابرجا باشد، و زنان همچنان تحت تبعیض و خشونت قرار داشتە باشند، زن کورد آزاد نیست.

  رویا طلوعی

 • ‫"جنسیت یک «اجراء» (performance) کردن است، آن چیزی که فرد در شرایطی خاص به نمایش می‌گذارد، نه قاعده‌ای جهانشمول از «آنچه تو هستی»

  جودیت باتلر

 • از منظر نظریە «نقطەی تلاقی»، زنان کورد در مقایسە با همجنسان خود در ایران، گرفتار نظام سرکوب بهم چفت شدەای از تلاقی جنسیت، ملیت و سیاست هستند. روشن است که این مفصل بندی تبعیض آمیز، با راندە شدن کوردها از عرصه مشارکت سیاسی و محرومیت از سهم عادلانه در قدرت سیاسی، تقویت شده و بر شدتِ تبعیض و خشونت علیه زنان کورد می افزاید. اتفاقاَ در همین جاست کە زن کورد میان خود و زن فارس، تفاوت هایی می بیند، و به همین قیاس نیز در ارزیابی های فمینیستی از خشونت، به طور کامل شامل تفسیر تعمیم گرای آن «ما»یی نیست کە معمولا از آن بحث می شود.

  رویا طلوعی

 • تا زمانیکە مسئلەی زن بە مسئلەی اصلی و در هم آمیختە با مسئلەی ملی تبدیل نشدە و احزاب در این راستا برنامەریزی نکنند، و تا زمانی کە هنجارهای اجتماعی و سیاسی مورد انتقاد قرار نگیرد و قدرت فکری و سیاسی بە نحو متفاوتی پایەریزی نشود، صحبت از حقوق زنان و تلاش برای دفاع از این حقوق در حد نوشتەهای روی کاغذ باقی خواهد ماند.

  شهلا دباغی - نویسندە

 • فمینیسم کوردی در ایران مفهومی است که از بطن شرایط و مناسبات نوین اجتماعی فراروییده و البته نیازمند پردازش جدی است. بروز و ظهور «عملی» فمینیسم کوردی نخستین بار توسط فعالان کورد حقوق زنان از درون جامعەی شهری کوردستان در دهەی هشتاد شمسی سر برآورد.

  رویا طلوعی


وبینار رهبری زنان -۱

وبینار زن در انقلابهای آمریکای لاتین

سرود جنبش زنان کورد